Zaposleni

 VODSTVO 

Ravnateljica: Dragica Vidmar
Pomočnica ravnateljice: Irena Humar Kobal

TAJNIŠTVO, RAČUNOVODSTVO

Tajništvo zavoda vodi  Karmen Čuk, tajnik VIZ.
Finančno poslovanje zavoda vodita računovodkinji Dajana Belingar in Vanja Kavčič, ki opravlja tudi obračun denarnih obveznosti učencev šole in otrok vrtca.
Obe službi delujeta v času od 7. do 15. ure.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna delavka svetuje učencem, staršem in učiteljem pri reševanju pedagoške, psihološke in socialne problematike v šoli ter sodeluje z vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole.
Šolski svetovalni delavki sta psihologinji Ksenija Leban  in Hana Zega. 

Učencem z učnimi težavam in učencem s posebnimi potrebami nudijo učno pomoč tudi mobilna specialna pedagoginja Sanja Bekrić Helena Rebek in Kristina Lisjak Simčič iz OŠ Kozara.

UČITELJI

PODRUŽNIČNA ŠOLA PRVAČINA

1. – 4. RAZRED

1. b, 2. b Saša Mihelj, Maruša Čebron

3. b  Ingrid Jug

4. b Anita Velikonja

OPB   Adrijana Čermelj, Suzana Saksida

MATIČNA ŠOLA DORNBERK

PRVO TRILETJE

1. a  Klara Milanič, druga strokovna delavka Mateja Hočevar

2. a Katja Skubin

2. c Maja Rogelja

3. a Nataša Šinigoj

OPB  Leonida Gregorič, Tatjana Pahor, Anja Bolko

DRUGO TRILETJE

4. a  Elena Bolje

4. c  Živa Jamšek

5. a   Martina Krušič Šinigoj

5. b  Martina Ralić

6. a  Nina Rojc (angleščina)

6. b Petra Gabriel (slovenščina, IP – šolsko novinarstvo)

 TRETJE TRILETJE

7. a Borut Fiorelli (tehnika in tehnologija, NIP – računalništvo, tehnika, IP – Sonce, Luna in Zemlja, Zvezde in vesolje)

7. b Petra Gabriel(slovenščina, IP – televizija)

8. a Irena Humar Kobal (slovenščina, domovinska in državljanska kultura in etika)

8. b  Ana Canzutti (matematika, IP – urejanje besedil, računalniška omrežja, multimedija)

9. a  Mateja Skočir (naravoslovje, biologija, kemija)

NERAZREDNIKI

Simon Gerbec (zgodovina, geografija, domovinska in državljanska kultura in etika)

Zdravka Pavlin (matematika, fizika)

Andrejka Turšič (neobvezni  prvi tuji jezik angleščina, angleščina)

Aljoša Bratina (šport, IP – šport za zdravje, IP – izbrani šport košarka)

Marko Vovk (šport, IP – izbrani šport nogomet)

Aleš Vodopivec (glasbena umetnost)

Tatjana Pahor  (geografija)

Petra Zorn (likovna umetnost)

Suzana Mozetič (IP – italijanščina 1, 2, 3, NIP  –  italijanščina)

Mateja Pahor (IP – španščina)

Jana Kavčič (slovenščina)

KNJIŽNICA

Edica Klanjšček Schlegel, Jana Kavčič

OSTALI ZAPOSLENI 

Hišniška dela in prevozi učencev: Silvan Berce, Borut Skomina

Čiščenje šolskih prostorov – MŠ: Ana Ipavec, Franka Koron, Zdenka Remškar, Doris Baša

Čiščenje šolskih prostorov in šolska kuhinja – PŠ: Barbara Šinigoj

Šolska kuhinja – MŠ: Aleksander Skrt, Ema Troha, Martina Scolaro, Marjetka Fritz